Rejestracja w Wielkopolskim Związku Jeździeckim lub otrzymanie Licencji WZJ możliwe jest po dostarczeniu drogą pocztową lub e-mailem do biura Związku prawidłowo wypełnionych dokumentów wraz z dokonaniem odpowiedniej należności na konto bankowe WZJ. Dokonanie tylko wpłaty na konto WZJ nie upoważnia zawodnika i konia do startu w zawodach regionalnych.

Uwaga! Wszyscy zawodnicy WZJ proszeni są o sprawdzenie przed wyjazdem na zawody (na stronie PZJ – ZESTAWIENIA), czy licencja konia i zawodnika została nadana.

CENNIK OPŁAT 2023

RODZAJ OPŁATY/DOKUMENTUDODATKOWE INFORMACJEKWOTA DO ZAPŁATY
REJESTRACJA + LICENCJA ROCZNA dla nowego członka zwyczajnego WZJ – Klubu Jeździeckiego (zawiera składkę roczną klubu na dany rok kalendarzowy
*zmiana nazwy klubu traktowana jest jak rejestracja nowego klubu
X600 zł
LICENCJA ROCZNA członka zwyczajnego – Klubu JeździeckiegoX350 zł
SKŁADKA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGOX1200 zł
REJESTRACJA + LICENCJA ROCZNA zawodnik powyżej 18 rokuNiezrzeszony500 zł
REJESTRACJA + LICENCJA ROCZNA zawodnik powyżej 18 rokuZrzeszony240 zł
REJESTRACJA + LICENCJA ROCZNA zawodnik do 18 roku włącznieNiezrzeszony460 zł
REJESTRACJA + LICENCJA ROCZNA zawodnik do 18 roku włącznieZrzeszony200 zł
LICENCJA ROCZNA zawodnik powyżej 18 roku uprawniająca do startu w zawodach szczebla regionalnegoNiezrzeszony250 zł
LICENCJA ROCZNA zawodnik powyżej 18 roku uprawniająca do startu w zawodach szczebla regionalnegoZrzeszony120 zł
LICENCJA ROCZNA zawodnik do 18 roku uprawniająca do startu w zawodach szczebla regionalnegoNiezrzeszony230 zł
LICENCJA ROCZNA zawodnikdo 18 roku uprawniająca do startu w zawodach szczebla regionalnegoZrzeszony100 zł
ZMIANA BARW KLUBOWYCH zawodnika – zawody szczebla regionalnego (zawodnika seniora, juniora, młodzika)X230 zł
REJESTRACJA + LICENCJA ROCZNA konia/kuca (nie zawiera licencji)X240 zł
LICENCJA ROCZNA konia/kuca uprawniająca do startu w zawodach szczebla regionalnegoX120 zł
ZMIANA WŁAŚCICIELA konia (przerejestrowanie), obowiązuje wypełnienie zgłoszenia konia z oświadczeniem RODOX120 zł
ZMIANA NAZWY konia/kuca w stosunku do rodowoduX350 zł
ZAOPINIOWANIE OŚRODKA
Opłata za zaopiniowanie wniosku do certyfikacji ośrodka
X600 zł
ZT I ZR DLA ZRZESZONYCH
Opłata za wpis zawodów regionalnych i towarzyskich do zatwierdzonego kalendarza imprez WZJ
(w przypadku skoków za każdą imprezę osobno, w przypadku innych konkurencji jedna opłata przy łącznej organizacji ZR+ZT w tym samym terminie)
X230 zł
ZT I ZR DLA NIEZRZESZONYCH
Opłata za wpis zawodów regionalnych do kalendarza imprez dla organizatorów niezrzeszonych w WZJ i po zatwierdzeniu kalendarza
X460 zł
Licencja jednorazowa regionalna dla konia z paszportem wydanym lub autoryzowanym przez PZHK (uprawniająca do udziału w jednych zawodach szczebla regionalnego organizowanych na terenie WIE)
Licencje wykupuje się u organizatora zawodów za zgodą Sędziego Głównego
X80 zł
Licencja jednorazowa gościnna dla konia na start w zawodach regionalnych dla konia posiadającego paszport zagraniczny pod zawodnikiem polskim i cudzoziemcem (bez przerejestrowania konia na polskiego właściciela)
Licencje wykupuje się u organizatora zawodów za zgodą Sędziego Głównego
X80 zł
Licencja jednorazowa (wstępna) zawodnika (uprawniająca do jednorazowego udziału w zawodach szczebla regionalnego organizowanych na terenie WIE). Wymagany komplet dokumentów zgodnych z wymogami wydawania licencji
Licencje wykupuje się u organizatora zawodów za zgodą Sędziego Głównego.
X120 zł
Licencja jednorazowa gościnna dla zawodnika zagranicznego (uprawniająca do jednorazowego udziału w zawodach szczebla regionalnego organizowanych na terenie WIE)
Wymagana pisemna zgoda właściwej narodowej federacji jeździeckiej z podaniem dyscypliny i stopnia uprawnień sportowych zawodnika
Licencje wykupuje się u organizatora zawodów za zgodą Sędziego Głównego
X120 zł
Odznaka Jeżdżę KonnoX50 zł

UWAGI - OBJAŚNIENIA

Nie pobiera się opłaty rejestracyjnej od zawodnika w nowym klubie, w przypadku likwidacji klubu, do którego zawodnik należał lub w przypadku zmiany dotychczasowej nazwy klubu.

Opłata składki rocznej (licencji) klubu musi być wniesiona przed przyjmowaniem wniosków i opłat za rejestrację i licencję zawodników, przed pierwszym startem w zawodach w danym roku kalendarzowym.

Od roku 2016 do rejestracji zawodnika w WZJ nie jest wymagane posiadanie brązowej odznaki.

Zdobywanie norm sportowych jest możliwe po uzyskaniu odznak jeździeckich.

Licencje klubów, zawodników i koni są wydawane na dany rok kalendarzowy bez względu na dzień ich wydania.

Zwodnicy wykupują ubezpieczenie NNW we własnym zakresie i aktualną polisę ubezpieczenia należy okazać przy wykupieniu licencji.

Do zakupu licencji zawodnika należy okazać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania jeździectwa wydanego przez osobę uprawnioną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wniosek o wydanie licencji zawodnika w przypadku osoby niepełnoletniej podpisuje rodzic lub opiekun prawny oraz klub wyrażając zgodę na reprezentowanie jego barw.

Rejestracja konia w WZJ odbywa się wyłącznie na podstawie paszportu PZHK z aktualnym wpisem właściciela wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Rejestracja zawodników i koni w PZJ oraz licencje wydane przez PZJ są równoznaczne z prawem startu w zawodach regionalnych.

Zgodnie z uchwałą U/851/19/Z/2015 z dnia 17 grudnia 2015r. Zarząd PZJ wyraża zgodę na starty we wszystkich zawodach ogólnopolskich młodzikom i juniorom młodszym na kucach i dużych koniach oraz juniorom do lat 16 startującym na kucach bez konieczności wykupu licencji ogólnopolskich dla siebie i koni. Nie zwalnia to jednak zawodników z obowiązku wykupienia licencji regionalnych dla siebie i koni.

Licencję jednorazową, gościnną konia i zawodnika wykupuje się u organizatora zawodów.

Organizator zawodów zobowiązany jest do przekazania należności za jednorazowe licencje koni i zawodników na konto WZJ.

W przypadku licencji jednorazowej, gościnnej dla konia – zawodnik zobowiązany jest przed startem okazać Sędziemu Głównemu paszport konia i dowód zapłaty za licencję jednorazową.

W przypadku licencji jednorazowej zawodnika – zawodnik zobowiązany jest przed startem okazać Sędziemu Głównemu komplet dokumentów zgodnych z wymogami wydawania licencji: wniosek rej/lic., ubezpieczenie NNW, zaświadczenie lekarskie i dowód zapłaty za licencję jednorazową.

Dokonanie wpłaty na konto bankowe Związku z tytułu opłaty rejestracyjnej, licencyjnej za zawodnika, konia nie daje możliwości uzyskania wymaganych licencji bez przesłania wymaganych dokumentów do biura WZJ.

WAŻNE!

Nie pobiera się opłaty rejestracyjnej od zawodnika w nowym klubie, w przypadku likwidacji klubu, do którego zawodnik należał lub w przypadku zmiany dotychczasowej nazwy klubu

Zgodnie z uchwałą U/851/19/Z/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r., Zarząd PZJ wyraża zgodę na starty we wszystkich zawodach ogólnopolskich młodzikom i juniorom młodszym na kucach i dużych koniach

oraz juniorom do lat 16 startującym na kucach bez konieczności wykupu licencji ogólnopolskich dla siebie i koni. Nie zwalnia to jednak zawodników z obowiązku wykupienia licencji regionalnych dla siebie i koni.